Τοπικό Αγιολόγιο

-Τοπικαί Ἐορταί:

1) Ἁγίων Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, ἐν Τιβεριουπόλει (Στρωμνίτση) μαρτυρησάντων (362 μ.Χ.) Πολιοῦχοι τῆς πόλεως Κιλκίς (28 Νοεμβρίου)

2) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, προστάτου τῶν Ποντίων (21 Ἰανουαρίου)

γ) Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας (11 Ἰουνίου). Προσωρινὰ οἱ Πανηγύρεις τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου καὶ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τελοῦνται στον Ἱερό Μητροπολιτικὸ Ναό μέχρι να ἀνεγερθοῦν Ἱεροί Ναοί προς τιμήν τους.

-Ἱερά Λείψανα:

1) Δεξιά χείρα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου τοῦ Πρεσβυτέρου, ἑνός ἐκ τῶν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων ἐν τῷ Ναῶ τους εἰς Κιλκίς,

2) Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη εἰς Ἱεράν Μονῆν Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς

3) Τμῆμα δεξιοῦ ποδὸς Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, Τμῆμα Κάρας Ἁγίου Μοδέστου, Τμῆμα δεξιᾶς χειρὸς Ἁγίου Εὔπλου τοῦ Διακόνου, Τμῆμα κάρας Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος εἰς Ἰερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Μεσημβρίας

4) Τμήματα ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, Αγίου Τρύφωνος, Οσίας Σοφίας εκ Κλεισούρας Καστορίας εἰς Ιερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Κιλκίς

5) Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Παρίου εἰς Ιερόν Ναόν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, πολιούχων Κιλκίς

6) Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος εις Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν

7) Ἁγίου Θεοφίλου Ἀρχιεπισκόπου Χαλδίας (Ἀργυρουπόλεως Πόντου) και Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ εἰς Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Αμβροσίου (Μητροπολιτικού Μεγάρου).