Ζ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

Έ δ ρ α : Νέα Σάντα
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπίκας