Θ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Έ δ ρ α : Τ έ ρ π υ λ ο ς
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μουρατίδης