ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΗΣ

Έ δ ρ α : Β ά θ η
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Αρχιμ. Γαβριήλ Ποικιλίδης