Ι΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Έ δ ρ α : Ά γ ι ο ς  Α θ α ν ά σ ι ο ς
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Κερεστετζής