Β΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΥΑΝΗΣ

Έ δ ρ α : Σιδ. Σταθμός Μουριών (Μικρόβρυση)
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
† Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Κλώπας