ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΠΟΛΥΑΝΗΣ & ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ

——————-
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Οδός Αγίου Δημητρίου 2 – ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Κ. 611 00 – 23410 22.576
e-mail: mirovlitis@gmail.com
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκ της 15ης/18-12-2023 Πράξεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου η οποία
εγκρίθηκε στην Συνεδρίαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου την 15η-01-2024.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ. Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κιλκίς

όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποιήσεως δια
σφραγισμένων εγγράφων προσφορών, μια αποθήκη στο υπόγειο μιας οικοδομής
κτισμένης με την με αριθμό 412/30-10-1991 άδεια του Τ.Π.Π.Ε. Νομαρχίας Κιλκίς
στο με αριθμό χίλια τετρακόσια εξήντα δύο (1462) οικόπεδο, στο τριάντα (30)
Οικοδομικό Τετράγωνο, στην πόλη του Κιλκίς της Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς του
Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, στην οδό Καραολή
και Δημητρίου αριθμός 8. Η αποθήκη αυτή στο υπόγειο της παραπάνω οικοδομής
φέρει εσωτερική αρίθμηση ένα (1), έχει είσοδο από την οδό Καραολή και
Δημητρίου, είναι εμβαδού καθαρού και μικτού τριακοσίων εννέα τετραγωνικών
μέτρων και εξήντα οκτώ εκατοστών του τ.μ. (309,68 τ.μ.), με ποσοστό
συνιδιοκτησίας εκατόν τριάντα δύο χιλιοστών (132%ο), αποτελούμενη από ενιαίο
χώρο, με κλιμακοστάσιο και με λεβητοστάσιο. Επίσης, στην αποθήκη αυτή έγινε
μετατροπή εξωτερικού κλιμακοστασίου καθόδου με ράμπα για να επικοινωνεί με
την παραπάνω οδό. Η αποθήκη αυτή είναι ελεύθερη βαρών και έχει αριθμό
Κ.Α.Ε.Κ. 260353640004.
Η δημοπρασία θα λάβει χώρα το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 από ώρας 11:30
έως 12:00 στα γραφεία του Ιερού Ναού, οδός Αγίου Δημητρίου 2 στο Κιλκίς και
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τους:
1) Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρίδη, Πρόεδρο.
2) Όλγα – Θάλεια Ταχμαζίδου, Μέλος.
3) Κωνσταντίνο Κυριακίδη, Μέλος.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο οιοσδήποτε πλειοδότης θα παραστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε περίπτωση όμως παραστάσεως φυσικού προσώπου
για λογαριασμού τρίτου, ο πληρεξούσιος θα παραστεί αποκλειστικά και μόνο βάσει
πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του
εντολέα από δημόσια Αρχή ή το GOV. Το πληρεξούσιο ή η εξουσιοδότηση δεν
είναι απαραίτητο να αφορούν αποκλειστικά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, αρκεί
από το περιεχόμενό τους να προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς αμφιβολία η
εξουσία του πληρεξούσιου να εκπροσωπήσει τον εντολέα και να αναλάβει τις
υποχρεώσεις από την συμμετοχή στον διαγωνισμό και την πιθανή κατακύρωση
του αποτελέσματος στο όνομά του. Προσφορές που υποβληθούν με διαφορετικό

τρόπο από την αυτοπρόσωπη ή δια πληρεξουσίου υποβολή πχ ταχυδρομείο, e-
mail κλπ απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν εξετάζονται από την Επιτροπή.

2. Ο ενδιαφερόμενος πλειοδότης για την συμμετοχή του στην δημοπρασία
θα πρέπει να υποβάλει σε ένα μη σφραγισμένο φάκελο τύπου Α4:
α) Αίτηση με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, πλήρη στοιχεία
διεύθυνσης, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα
πραγματοποιούνται εγκύρως όλες οι γνωστοποιήσεις από το εκκλησιαστικό
Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο,
θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα και Α.Φ.Μ. του Νομικού
Προσώπου, αλλά και όλα τα παραπάνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
β) Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να υπογράφει και το κείμενο: Για την
συμμετοχή μου στην γενόμενη δημοπρασία έχοντας λάβει πλήρη γνώση των όρων
της διακήρυξης και της δημοπρασίας, που καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ.: 15η/18-
12-2023 Πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Κιλκίς βάσει του Κανονισμού μισθώσεων-εκποιήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως
Πολυανής και Κιλκισίου (ΦΕΚ 4016/29-7-2022 τ.Β’), των οποίων έλαβα γνώση και
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
γ) θα προσκομίσει αντίγραφο του δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου σε ισχύ. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει εκτός από την
ταυτότητα ή διαβατήριο του νομίμου εκπροσώπου, να κατατεθούν αντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού, πιστοποιητικό τροποποιήσεων του από την αρμόδια Αρχή
και πρακτικό της διοίκησης του νομικού προσώπου για την συμμετοχή του στον
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που εμφανιστεί εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα
προσκομιστούν αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ του εντολέα ΚΑΙ του
εντολοδόχου.
δ) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης στην Ελλάδα
ποσού 3.000,00€ και με ισχύ της τουλάχιστον 5 μήνες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να φέρει τα εξής
στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ.4 του Κανονισμού εκμισθώσεων της Ιεράς
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου: τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και
διεύθυνση έδρας, ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής, τον αριθμό της εγγυητικής,
τον δικαιούχο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου Κιλκίς”, το καλυπτόμενο με εγγύηση ποσό, την αιτιολογία
“συμμετοχή σε διαγωνισμό αγοράς ακινήτου στις 16-03-2024 δυνάμει της υπ.
αριθμ.: 15/18-12-2023 απόφασης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου Κιλκίς”. Επίσης στην εγγυητική πρέπει να αναγράφεται ότι η εκδότρια
Τράπεζα καλύπτει τον υποψήφιο πλειοδότη-καταθέτη της εγγυητικής, η εγγύηση

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και η εκδότρια παραιτείται της ενστάσεως
διαιρέσεως και διζήσεως, το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του
δικαιούχου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και θα καταβληθεί ολικώς εντός τριών
ημερών κατόπιν απλής γραπτής ειδοποίησης του νομίμου εκπροσώπου του
εκκλησιαστικού προσώπου. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να
καταθέσει το ποσό της εγγύησης σε μετρητά στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, όχι
όμως σε επιταγή ή με άλλο μέσο, πχ με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ιερού Ναού.
ε) θα προσκομίσει Πιστοποιητικό αρμόδιου Πρωτοδικείου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης των ανωτέρω.
στ) θα προσκομίσει την γραπτή οικονομική προσφορά του μέσα σε
σφραγισμένο με συρραπτικό φάκελο. Η προσφορά υποχρεωτικά θα αναγράφει
ονοματεπώνυμο, επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος, το
προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς και θα είναι υπογεγραμμένη
από τον εκάστοτε υποψήφιο.
3. Οι προσφορές και τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να απευθύνονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, και θα κατατεθούν στην έδρα του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου, οδός Αγίου Δημητρίου 2, Κιλκίς, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 και
ώρα 11:30 π.μ. Η έλλειψη έστω ενός και μόνου εκ των απαιτουμένων εγγράφων ή
εάν το περιεχόμενό του δεν συμφωνεί με τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού,
αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την συμμετοχή στην δημοπρασία κατά την κρίση
της Επιτροπής, χωρίς να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά.
4. Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση θα λάβει χώρα αμέσως
μετά την παραπάνω λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, σχετικώς δε θα
συνταχθεί πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που κατόπιν θα υποβληθεί για
έγκριση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τους εξής κάτωθι ειδικότερους όρους:
1. Η τιμή πρώτης προσφοράς γραπτής πλειοδοσίας ορίζεται στο ποσό των
30.600,00€. Αν μετά το άνοιγμα των φακέλων αναδειχτούν πλειοδότες με την ίδια
ανώτερη προσφορά, τότε και μόνο μεταξύ των συγκεκριμένων πλειοδοτών θα
συνεχιστεί η δημοπρασία με προφορικές προσφορές και αντιπροσφορές με
ελάχιστη διαφορά της αντιπροσφοράς από την προηγούμενη το ποσό των
600,00€, μέχρις ότου πάψουν να υποβάλλονται μεγαλύτερες προσφορές και
εφόσον η Επιτροπή προσκαλέσει σχετικώς τρεις φορές τους παρόντες πλειοδότες.
Εφόσον απαιτηθεί η παραπάνω προφορική διαδικασία, αυτή θα διενεργηθεί την
ίδια ημέρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, περίπου στις 12:00 το
μεσημέρι, αμέσως μετά το άνοιγμα των φακέλων και την διαπίστωση ότι υπάρχουν
ίσες ανώτερες προσφορές. Η σειρά για τις προφορικές αντιπροσφορές θα
καθοριστεί με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την στιγμή από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού. Το τελικό ποσό της πλειοδοσίας θα επιφέρει την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2. Προσφορές μετά το πέρας του Διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές.
3. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει με εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του
ποσού προ της υπογραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως.

4. Ο φόρος μεταβιβάσεως, τα τέλη χαρτοσήμου και όλοι οι έτεροι συναφείς
φόροι και τέλη, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές αμοιβές, δικαιώματα
Ταμείου Νομικών, δικαιώματα Δικηγορικών Συλλόγων, οι αμοιβές Μηχανικού
(ενεργειακό πιστοποιητικό, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, βεβαίωση νομιμότητας)
και τα πιστοποιητικά Κτηματολογίου (όχι η μεταγραφή) βαρύνουν αποκλειστικά τον
αγοραστή.
5. Τα έξοδα δημοσιεύσεων και Δημοπρασίας βαρύνουν αποκλειστικά τον
αγοραστή και θα πρέπει να καταβληθούν στο ταμείο του Ιερού Ναού προ της
υπογραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως.
6. Το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από την υπογραφή
του συμβολαίου πωλήσεως ΔΕΝ ευθύνεται για πραγματικά και νομικά ελαττώματα
του πωληθέντος ακινήτου.
7. Κατά τα λοιπά ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και η εκποίηση θα διέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Κανονισμού περί Ιερών Ναών και
Μονών, του Π.Δ 28-9-1979/ 5-1-1980 περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ
προμηθειών, μισθώσεων και εκποιήσεων σε συνδυασμό με την υπ. αριθ. 16/1971
Κανονιστική Πράξη (ΦΕΚ 143/20.7.1971 Τ. Α’) και ιδίως τον Κανονισμό
εκμισθώσεων-εκποιήσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου (ΦΕΚ
4016/29-7-2022 τ.Β’). Η δημοπρασία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως παρά
των αρμοδίων διοικητικών οργάνων (Ιερά Μητρόπολις Πολυανής και Κιλκισίου) και
μετά ταύτα θα καθίσταται ο πλειοδότης αγοραστής. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν
έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης από την μη έγκριση του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού, είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, είτε από το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο.
8. Μετά την προς τον τελευταίο πλειοδότη κοινοποίηση της εγκριτικής
Πράξεως, αυτός υποχρεούται να εμφανισθεί, εντός 15 ημερών ενώπιον του
Ν.Π.Δ.Δ. του Ιερού Ναού για την παραλαβή των στοιχείων εξόφλησης του
τιμήματος και ετοιμασία του πωλητηρίου συμβολαίου σε συμβολαιογράφο Κιλκίς
της επιλογής του και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή, να
υπογράψει το σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο, άλλως παρερχομένης της
δεκαπενθήμερης προθεσμίας αφενός καταπίπτει το ποσόν της καταβληθείσας
εγγυήσεως υπέρ του Ιερου Ναού Αγίου Δημητρίου και αφετέρου θα κατακυρώνεται
ο διαγωνισμός στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη στον οποίο θα γνωστοποιείται
η εν λόγω κατακύρωση και ο οποίος εντός δεκαπενθήμερου θα πρέπει να
προσέλθει για την παραλαβή των στοιχείων εξοφλήσεως του τιμήματος και να
υπογράψει την σχετική σύμβαση πώλησης εντός 30 ημερών (από την παραλαβή).
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει και δεύτερος, η ίδια διαδικασία θα
ακολουθείται και για τους επόμενους πλειοδότες. Πιθανή καθυστέρηση σύνταξης
του συμβολαίου λόγω καθυστέρησης συγκέντρωσης όλων των δικαιολογητικών

που απαιτούνται εκ μέρους του πωλητή Ιερού Ναού, δεν δίδει στον πλειοδότη-
αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης, γι ́αυτό και η άρνησή του, ρητή ή

σιωπηρή, να υπογράψει το συμβόλαιο καταβάλλοντας το τίμημα έστω μετά την
ανωτέρω προθεσμία των 30 ημερών, αποτελεί λόγο για κατάπτωση της εγγυητικής
και κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο υψηλότερο πλειοδότη.
9. Η Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, μετά το τέλος του, συντάσσει
Έκθεση, με την οποία εκφέρει την γνώμη της για το συμφέρον ή ασύμφορο της

προσφοράς του πλειοδότη και για την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της
Δημοπρασίας και υποβάλλεται στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου Κιλκίς το οποίο συνεδριάζει έκτακτα και συντάσει πρακτικό με την
Απόφασή του το οποίο καταθέτει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς
Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου για την τελική έγκριση.
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι καθημερινά σχετικά
με το ακίνητο και τους όρους της Δημοπρασίας και της εκποίησης αποκλειστικά και
μόνο σε ώρες εργασίας από 09:30 έως 13:00 στο Γραφείο του Ιερού Ναού και από
την Δικηγόρο του Ιερού Ναού κ. Όλγα – Θάλεια Ταχμαζίδου στα Τηλέφωνα 23410
22.576 (Ιερού Ναού) 6946 359.086 (π.Επιφανίου Θεοδωρίδη) και 6973 522.272
(Δικηγόρου).

Ο Πρόεδρος

του Ἐκκλησιαστικού Συμβουλίου

† Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Θεοδωρίδης