Υποτροφίες Ιδρύματος «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ»

Υποτροφίες Ιδρύματος «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ»

Το κοινωφελές Ίδρυμα «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» θα χορηγήσει α) (4) τέσσερις υποτροφίες για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. και β) (1) μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς, 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή από Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι Παρασκευή 10 Απριλίου 2015 (ώρες 09:00 – 13.00), αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά (πληροφ. στο τηλ. 23410-22248 κ. Δημοσθένη Κουσκούκη και email: idrumabogiatzis@gmail.com) Συγκεκριμένα:
Το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε να χορηγήσει συνολικά (5) πέντε υποτροφίες εκ των οποίων (4) τέσσερις για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στα Α.Ε.Ι. της χώρας και (1) μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι του Β’ Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Κατά προτίμηση θα προηγούνται μαθητές καταγόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις για υποτροφίες (4+1), από τους έχοντες τα προσόντα κατάταξης που ορίζει ο νόμος, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης του κενού θέσεων/θέσης υποτροφίας για μεν τους προπτυχιακούς από μεταπτυχιακούς αλλά και το αντίστροφο. Έτσι, ώστε, να μην μείνουν κενές θέσεις/θέση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν.2039/39 (Φ.Ε.Κ. 455/24-10-39 τ.Α) «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ Κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», του από 18/23-8-1941 Κ.Δ. (ΦΕΚ 286/Α/23-8-1941) «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του κράτους», τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ύστερα από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Καθηγητών του Β’ Λυκείου Κιλκίς, η οποία θα έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός διορίας 45 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της απόφασης στις εφημερίδες. Μετά το πέρας της ορισθείσας από την προκήρυξη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά παρά μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Α. Για τους προπτυχιακούς :
1. Απολυτήριο Λυκείου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Α.Ε.Ι. (από την Γραμματεία της Σχολής) όπου να αναγράφεται η σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες εξετάσεις.
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, φόρου εισοδήματος για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου υποψηφίου, εφόσον διαθέτει εισόδημα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογενείας τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου όπου να δηλώνει ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το Ίδρυμα Χρυσοστόμου Βογιατζή ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει από υπαιτιότητά του από υποτροφία που του απονεμήθηκε στο παρελθόν.
6. Αντίγραφο εντύπου Ε9 θεωρημένο από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά εκτυπωμένο αντίγραφο αυτού συνοδευμένο από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό είναι αληθινά.
7. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων (ΕΤΑΚ) και έκτακτης εισφοράς της οικογένειας του υποψηφίου και του ιδίου.
8. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
9. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα ή Δημοτολόγια του Δήμου, από όπου να προκύπτει ότι υπάρχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Συνολική βεβαίωση του Συλλόγου Καθηγητών, από όπου να προκύπτει για κάθε ένα μαθητή που έχει εισαχθεί στα Α.Ε.Ι..
α) το έτος αποφοίτησής του.
β) η φοίτησή του στο Β’ Λύκειο.
γ) η αναλυτική βαθμολογία του, κατά τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. εξετάσεις.
δ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου. (Η επίδοση «Λίαν Καλώς» στο Απολυτήριο Λυκείου αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο.)
ε) το ήθος, η διαγωγή και η επιμέλειά του.
11. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο στο οποίο να φαίνεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειάς του ή της καταγωγής του και ότι ο υποψήφιος δεν είναι μεγαλύτερος από 36 ετών.
Β. Για τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προπτυχιακών σπουδαστών, εκτός του υπ. αριθ. 10 δικαιολογητικού, αντί αυτού θα προσκομισθεί βεβαίωση του 2ου Λυκείου Κιλκίς όπου θα προκύπτει η φοίτηση του υποψηφίου στο 2ο Λύκειο καθώς και το έτος αποφοίτησής του.
Επιπλέον αντίγραφο πτυχίου με επίδοση τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» συνοδευμένο από πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολής του εξωτερικού ακολουθούμενο από επίσημη μετάφραση.
 
Όσο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές, το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε 150,00 ευρώ και για εννιά (9) μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών. Και σε 150,00 ευρώ μηνιαίως και για δώδεκα μήνες (12) μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για τους μεταπτυχιακούς.
Επισημαίνεται ότι η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων πρέπει να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Β’ Λυκείου Κιλκίς καθώς και στο Δήμο Κιλκίς για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν ένσταση, εάν επιθυμούν, σε 10 μέρες. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του από 18/23-8-1941 Κ.Δ., του Α.Ν. 2039/39 και του Ν. 4182/13 και θα διακόπτονται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών, των υποτρόφων και να αξιώνει την υποβολή, ανά έτος, αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσης τους. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνεπάγεται τη διακοπή της υποτροφίας. Το Δ.Σ. υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης υποτρόφων του ιδρύματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Η πράξη ανακήρυξης εκτελείται μετά την κατά τα ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Η δημοσίευση της περίληψης της παρούσας απόφασης θα γίνει στις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Κιλκίς και από μία φορά σε 1 ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 33 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 το Κ.Δ. 18/23-8-1941 και το Ν.2386/96 τ. Α’.
 
Εκ του Δ.Σ. του Ιδρύματος