Προσφωνητήριος λόγος πρωτοπρ. Γεωργίου Παντελίδη εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως Κιλκίς

Προσφωνητήριος λόγος πρωτοπρ. Γεωργίου Παντελίδη εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της

Προσφωνητήριος λόγος πρωτοπρ. Γεωργίου Παντελίδη εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως Κιλκίς
 
Σεβαστέ μας Ποιμενάρχα,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πολυανῆς & Κιλκισίου κ.κ. Βαρθολομαῖε,
 
ἡμέρα ἑόρτια καί πανευφρόσυνη ἡ σημερινή,
τόσο γιά τήν Ἱ. Μητρόπολή μας μέ ὅλες τίς Ἐνορίες καί τούς ἐνορίτες,
ὅσο καί γιά τά μοναστήρια μέ τούς μοναχούς καί τά παρεκκλήσια,
πού ἀπαρτίζουν τόν ἱερό τοῦτο τόπο.
 
Ἀπό τόν Ἱ.Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν Πλάκα, ὅπου καί ὑπηρετήσατε ἀπό τό 1995 ἕως τῆς ἐκλογῆς Σας, ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ Σᾶς ὁδήγησε στόν Ἱ.Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, γιά νά συνεχίσετε ὡς Ποιμενάρχης μας, μέ τήν δοθεῖσα ἐξουσία ὑπό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διά μέσου τοῦ Σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Σεβασμιώτατε,
ἔχετε τή μεγάλη τιμή νά ἀνεβαίνετε σήμερα στίς βαθμίδες τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου τῆς Μητροπόλεως τοῦ Κιλκίς, μέ προστάτες τῆς πόλεως τούς ἁγίους Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ Ἐπίσκοποι Θεόδωρος καί Τιμόθεος.
Ἔχετε τή μεγάλη τιμή νά εὑρίσκεστε στά αἱματοβαμμένα χώματα τοῦ ἡρωϊκοῦ Κιλκίς. Ἐδῶ ὅπου γράφηκαν ἀπό τίς πιό ἔνδοξες σελίδες τῆς νεότερης Ἱστορίας μας, ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἐδῶ πού πολέμησε γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ τόπου καί τῆς πόλης μας, μαζί μέ τόσους ἄλλους λαμπρούς ἥρωες, καί ὁ περίφημος λογοτέχνης μας Στρατής Μυριβήλης.
Μέσα σ᾽ αὐτό τό μεγάλο καί ἡρωϊκό σκηνικό, μέ τίς ἐνθρονιστήριες ἱερές τιμές, ἡ Ἐκκλησία μᾶλλον Σᾶς καλεῖ σήμερα καί σέ θρόνο λαμπρῆς τιμῆς, ἀλλά καί μαρτυρίου ὡς πρός τήν πίστη καί εὐθύνης ὡς πρός τά ἐθνικά ἰδεώδη.
Διαθέτετε καί γνώση καί ἀναγνώριση, ὡς διατελέσας Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῶν Ἐκδηλώσεων καί μάλιστα μέ βασικό ὀργανωτικό ρόλο γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.
Μέ τόση πείρα (σέ ἐπίπεδο ἐνοριακῶν δράσεων καί συντονισμοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν διοργανώσεων), ἔχετε ἤδη τήν ἀπαραίτητη γνώση καί σύνεση, γιά νά δώσετε στόν τόπο μας τό ἐκκλησιαστικό μέτρο.
Φανερώνοντας τήν γρηγοροῦσα συνείδηση πού Σᾶς διακρίνει, ὥστε νά ἀκολουθοῦμε τή νομιμότητα καί τή δικαιοσύνη.
Δείχνοντας μετριοπάθεια πού περιστέλλει τίς ἐντάσεις καί ἑνοποιεῖ.  Ὅπως τό δήλωσε ὁ Μακαριώτατος, “ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πάνω ἀπ᾽ ὅλα, γιατί στηρίζει τήν ἀληθινή πίστη”.
Τό ζήσατε στήν Ἀθήνα ἐπί τόσα χρόνια καί τό γνωρίζετε πώς “οἱ καιροί οὐ μενετοί” (ὅπως θά τό ᾽λεγε ὁ μεγάλος ἐκεῖνος Ἀθηναῖος πολιτικός, ὁ Περικλῆς).
Σᾶς βλέπουμε ὡς πηδαλιοῦχο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, ἡ ὁποία μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει καί διά τῆς Ἐκκλησίας καταξιώνεται.
―Σήμερα, πού ζοῦμε τόσο πολύ τά ἐφήμερα καί ξεχνᾶμε τή βαθειά ριζωμένη πορεία γιά τήν αἰωνιότητα…
―Σήμερα, πού, λόγῳ τῆς ποικιλόμορφης ἀστάθειας, κανείς μας δέν τολμᾶ νά μακαρίσει τόν διπλανό του, γιατί, πρίν “ἀλέκτωρ φωνῆσαι”, τόσα πολλά (ἄν ὄχι ὅλα) συντρίβονται…
―Σήμερα, πού ἀκοῦμε συνεχῶς γιά λογαριασμούς καί ὑπολογισμούς, γιά περισσότερα ἐλλείμματα καί ἐλάχιστα πλεονάσματα, γιά μάσκες καί ἐμβόλια, γιά ἀντιφρονοῦντες καί τολμηρούς…
Σᾶς προσμένουμε, Σεβασμιώτατε Δέσποτα, σάν Πατέρα καί Ποιμενάρχη μας πού θά δίνετε διαρκῶς κουράγιο καί ἐλπίδα καί προσανατολισμό σταθερό γιά τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης καί τῆς σωτηρίας· καί μέ τέτοιο προσανατολισμό, γιά νά ἐμπνέετε τό ρόλο μας στά κοινωνικά καί πανεθνικά δρώμενα.
Νά λειτουργήσουν οἱ ἐνορίες μας ὡς “ἅλας τῆς γῆς” καί ὡς “φῶς τοῦ κόσμου”…
Νά ἀναμετρηθοῦν πνευματικά μέ ὅλα τά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας…
Νά δώσουν νόημα ἀνάστασης καί στηριγμό μετάνοιας στό σύγχρονο ἄνθρωπο, πού ὅμως παραπαίει…
Νά ὑπενθυμίσουν πώς ἡ σωτηρία δέν ἀπενεμήθη στόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό σάν κάποιο ἔκτακτο δῶρο, ἀλλά σάν μιά μόνιμη προσφορά συμμετοχῆς καί συνεργασίας καί θείας κοινωνίας…
 
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας,
Σᾶς βλέπουμε ἀνάμεσά μας σήμερα καί Σᾶς φανταζόμαστε ἀκλόνητο καί δημιουργικό στήν Ἐπισκοπική Σας ἔπαλξη.
Οἱ ἀγωνιῶσες ψυχές μας προσβλέπουν σέ Σᾶς, στά λόγια Σας, στά ἔργα Σας, στήν ὅλη πορεία Σας. Γιά νά πυργώσετε μέσα μας τήν τόλμη τῆς πνευματικῆς ἀγωνιστικότητας, τῆς δύναμης καί τῆς ὑπομονῆς ἀπέναντι σέ ἀντιξοότητες καί πειρασμούς καί ἀδιέξοδα.
Στόν ἀποχαιρετιστήριο λόγο Σας πρός τούς ἐνορίτες πού διακονήσατε, τούς εἴπατε ὅτι σάν Ἐπίσκοπος ἐπιστρέφετε στή γῆ ὅπου γεννηθήκατε, ὅτι εἶσθε “γόνος προσφυγικῆς οἰκογένειας”, οἱ παπποῦδές Σας ἦρθαν ἀπό τή Μ.Ἀσία καί τόν Πόντο μόνο μέ τό εἰκόνισμα καί τήν πίστη τους καί ἔτσι θεμελίωσαν τή μετέπειτα ζωή τους.
Πόσο μᾶς χαροποίησε, πού εἴπατε στούς ἐνορίτες Σας τῆς Ἀθήνας ὅτι ἡ Μητρόπολή Σας ἀποτελεῖται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό πρόσφυγες τοῦ εὐλογημένου Πόντου, τῆς ἁγιοτόκου Μικρασίας, τῆς εὐλαβέστατης Ἀνατολικῆς Θράκης καί τῆς νεώτερης ἐπαρχίας τῆς Πολυανῆς. “Ἡ πορεία τῆς Ἀρχιερωσύνης ―εἴπατε― εἶναι θάνατος καί νέα ζωή ταυτόχρονα”.
Πραγματικά, ὅλοι οἱ ἱερεῖς ὑποδεχόμαστε σήμερα τόν Ἐπίσκοπο πού θά μᾶς ἀγκαλιάσει ὅλους μέ ἀγάπη. Ἔχετε διαθέσιμο ἕνα ἐφημεριακό δυναμικό (ὅπως καί ἕναν ὁλόκληρο λαό) μέ διάθεση γιά δουλειά καί προσφορά.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, σεβασμοῦ, ἀγάπης, τιμῆς καί ἐμπιστοσύνης, Σᾶς καλωσορίζουμε καί Σᾶς ὑποδεχόμαστε, γιά νά μείνετε ἐνθρονισμένος στίς καρδιές ὅλων μας, πιό πολύ κι ἀπό τό Δεσποτικό.
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τῆς Παναγίας μας, τῶν πολιούχων μας Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, τῶν ἁγίων Εὐγενίου καί Ἰωάννου τῶν Τραπεζουντίων, εἴμεθα σίγουροι, Σεβασμιώτατε, ὅτι θά ἀξιωθεῖτε νά ἀναστηλώσετε τή Μητρόπολή μας καί πάλι ἕνα πνευματικό κέντρο, μιά ὀρθόδοξη χριστιανική ὄαση γιά τήν περιοχή τοῦ προσφυγικοῦ μας Νομοῦ καί ὄχι μόνον.
 
Σάν ἐπιστέγασμα, Σεβασμιώτατε, παραλάβαμε ἀπό τήν Ποντιακή λογοτεχνία τό τραγούδι “Ἔλα πουλί μ᾽ ἀσά μακρά” καί μέ μία μικρή παραλλαγή τῶν στίχων Σᾶς καλωσορίζουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά:
Ἔλα Δεσπότ ἀ-σά μαν-ρά
ἔλα ἀ-σήν Ἀθήναν
ἔλα καί κόνεψον σήν ψυν
ἄς ἔν σ᾽ ἀτόν τόν μήναν.
                 -.-
Ἔλα καί ξῦσον Ἁγιασμόν
καί τσούπα τά γεράδας
ἔλα καί σκῶσον τόν Σταυρόν
τῆς Μεγαλοβδομάδας.
               -.-
Ἔλα Δεσπότ σό Ἱερόν
καί σκῶσον τό τρικέρι
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! τσάϊκσον
νά ἐβγόν τό περιστέρι.
 
Εὐχόμεθα, τά ἔτη Σας νά εἶναι πολλά καί καρποφόρα.
Προσευχόμεθα νά ξεπεράσετε τίς προσδοκίες μας, νά καυχόμαστε γιά τόν Ποιμενάρχη καί Πατέρα μας.
Ὡς σύμβολο σεβασμοῦ καί ἀγάπης πολλῆς ὁ ἱερός Κλῆρος Σᾶς προσφέρει αὐτήν τήν εἰκόνα τῶν Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, πολιούχων τῆς πόλεώς μας.
Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα!
Ἄξιος!