ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014

Καί πάλι, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί φιλόχριστοι συνεορταστές, ἀνέτειλε ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς λαμπρηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ἡ ποθητή καί σωτήριος ἑορτή.
Εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο.
Εἶναι ἡ ἀρχή τῆς συμφιλιώσεως, ἡ κατάπαυση τῶν πολέμων, ἡ διάλυση τοῦ θανάτου καί ἡ συντριβή τοῦ ἄδου, ὅπως παραστατικά θά πεῖ ἡ χρυσή ἀηδόνα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Καί αὐτή ἡ γιορτή ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστεώς μας. Πάνω σέ αὐτή στηρίζεται τό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτή ἀναπτερώνει τίς ἐνδόμυχες ἀνατάσεις τῆς ψυχῆς μας καί τίς ἐσχατολογικές προσδοκίες μας. Καί τό περιεχόμενό της συνοψίζεται σέ μία φράση: « ΧΑΙΡΕΤΕ ! »
Εἶναι ὁ πρῶτος λόγος πού βγῆκε ἀπό τό στόμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τίς μυροφόρες γυναίκες καί τούς φοβισμένους μαθητές «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων». Ἀπό τότε, αὐτός ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μήνυμα χαρᾶς καί αἰσιοδοξίας. Ἔγινε τρόπος ζωῆς γιά τόν κάθε Χριστιανό πού θέλει νά πολιτεύεται σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα συναισθηματικό γεγονός, ἀλλά μία ἐσωτερική κατάσταση, ἀνεξάρτητη ἀπό ἐξωτερικούς παράγοντες καί συνθῆκες ζωῆς. Εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὐτυχία τῆς ψυχῆς καί ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι πάνω ἀπό ὅλα ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου. Ὁ ἄνθρωπος δέν ἁμάρτησε μόνο, ἀλλά παραδόθηκε καί στήν φθορά. Ἀκριβῶς «γι' αὐτό σαρκώθηκε ὁ Θεός Λόγος κι ἔγινε ἄνθρωπος, ὥστε νά δώσει καί πάλι ζωή στούς ἀνθρώπους καί νά τούς ἐπαναφέρει στήν ἀθανασία. Κι αὐτό τό πέτυχε, ἀφοῦ τούς ἐλευθέρωσε ἀπό τόν θάνατο, μέ τό νά κάμει δικό Του σῶμα τό ἀνθρώπινο σῶμα πού ἔλαβε μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί μέ τήν χάρη τῆς Ἀναστάσεως ἐξαφάνισε τόν θάνατο, ὅπως ἡ φωτιά ἐξαφανίζει τήν καλαμιά».
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἐπανακτᾶ τό ἀρχαῖο κάλλος καί τήν προπτωτική μακαριότητα. Τό κατ’ εἰκόνα ἀναμορφώνεται καί ἐνισχύεται, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος, συνεργούσης τῆς θείας χάριτος καί διά τῆς καθάρσεως, νά φθάσει στόν φωτισμό καί στήν θέωση καί ἄρα νά ἐκπληρώσει τόν σκοπό τῆς ζωῆς του, πού εἶναι τό καθ’ ὁμοίωσιν.
Δοξάζεται, συγχρόνως, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τό ἀνθρώπινο σκεῦος. Γίνεται «ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος». Γίνεται κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὥστε, κατά τήν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, νά ἀναστηθεῖ μεταποιημένο καί νά γίνει ὅμοιο μέ τό δοξασμένο σῶμα τοῦ Κυρίου μας καί, ἑνωμένο μέ τήν ψυχή, νά ζήσει στήν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα.
Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του δέν συντρίβει μόνο τόν θάνατο, οὔτε μόνον τήν πλεκτάνη τῶν σταυρωτῶν Του, ἀλλά ἀνατρέπει τήν ὀδύνη καί τήν αἰσχύνη τοῦ σταυροῦ πού θέλησαν νά Τοῦ ἐπιβάλλουν. Μεταμορφώνει τό ὄργανο τῆς καταδίκης σέ τρόπαιο νίκης καί πύλη θριάμβου καί δόξης. Γι' αὐτό καί ψάλλουμε στόν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς: «Ὁ σταυρός σου, Κύριε, ζωή καί ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου» καί ἀκόμη: «Δόξα, Κύριε, τῷ σταυρῷ σου καί τῇ ἀναστάσει σου».
Ἔτσι, ἡ μεταμόρφωση τοῦ Σταυροῦ σέ Ἀνάσταση μᾶς ἐπιτρέπει νά προσπερνᾶμε τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες τῆς παρούσης ζωῆς καί νά ἐξαγιάζουμε τόν χρόνο πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός ὡς μία πνευματική προετοιμασία γιά τήν εἴσοδό μας στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Εύχομαι πατρικώς ο Αναστάς Κύριος να μας χαρίζει την δύναμη να ξεπερνάμε, εν ομονοία και αγάπη, εν μετανοία, την κάθε δοκιμασία της προσωπικής και εθνική μας κρίσης ώστε να γευθούμε της Βασιλείας των ουρανών.
Εκ βάθους καρδίας σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας και για την δική μου προσωπική δομικασία και σας παρακαλώ να συνεχίζετε να εύχεστε όπως και εγώ νυχθημερόν παρακαλώ τον Κύριο της ζωής και του θανάτου για τον κάθε ένα από εσάς προσωπικά, εσάς τα πνευματικά μου παιδιά, το αγαπημένο μου ποίμνιο.
Με αναστάσιμες, πατρικές, εγκάρδιες ευχές.
 
Ο Μητροπολίτης σας
 
† Ο Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ