Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Προς
τούς Εὐλαβεστάτους ἱερεῖς 
καί Εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς καθἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά, χαίρετε ἐν Χριστῷ τεχθέντι, πάντοτε
 
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε! Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε! Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται».
 
Η χαρά της ελεύσεως του Χριστού εις τον κόσμον πλημμυρίζει όχι μόνο τις καρδιές των ανθρώπων αλλά και την φύσιν και την κτίσιν άπασαν. Η χαρά της λυτρώσεως, η οποία ήτο ο πόθος της ξεπεσμένης και καταπτοημένης ανθρωπότητος, έρχεται να συνυπάρξει με τη χαρά της δημιουργίας. Τα ορατά και τα αόρατα δημιουργήθηκαν από τον Θεόν για τον άνθρωπον, το τιμιώτερον «απάντων των ορομένων», και δι’ αυτό δεν μπορεί να ξεχωριστεί το ένα από το άλλο αλλά αντιθέτως τα ουράνια συγχαίρουν με τα επίγεια, γιατί και τα επίγεια αγγάλονται με την ευλογία και τη χάρη που στέλνει ο ουρανός.
Ο ιερός υμνωδός τονίζοντας τον πόνο του πεσόντος ανθρώπου, ψάλλει ότι ο Σωτήρ συγκαταβαίνει τω γένει των ανθρώπων, κατέρχεται, λαμβάνει σάρκα και οστά και προσφέρεται εις αυτόν.
«Ιδών ο Κτίστης ολλύμενον, τον άνθρωπον χερσίν, ον εποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δει εκ Παρθένου Θείας Αγνής, όλον ουσιούται»! Καθιστά την καρδιά και το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο Του και ανεβάζει το γήινο άνθρωπο εις τον ουρανό.
Δι’ αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμεθα όλοι ανεξαιρέτως να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του αγιασμού και της σωτηρίας, να συνεορτάσουμε με τους Αγγέλους και τους Ποιμένες. Να ετοιμάσουμε τόπον εις τα βάθη της καρδιάς μας για το Θείο βρέφος, να μην λησμονούμε ποτέ ότι το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο γίνεται κατοικητήριον του Θεού και να προσευχόμεθα ιδιαίτερα για όλους τους χειμαζομένους, ταλαιπωρημένους, δοκιμαζομένους αδελφούς μας εις τα πέρατα της οικουμένης, και που όλοι μαζί ενωμένοι στην αγάπη Του Χριστού μας μπορούμε να συντελέσουμε για την ελευθερία τους, αλλά και για την προσωπική μας απελευθέρωση από τα πάθη και τις μικρότητες και να ψάλλουμε χαρμόσυνα τόν Ὕμνο τῶν Ἀγγέλων «Δόξα ἐν ὑψιστοις Θεῶ καί επι γης εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
 
Μέ πατρικές ἐόρτιες ἐν Χριστῷ τεχθέντι εὐχές
 
Ὁ Μητροπολίτης και πνευματικός σας Πατέρας
 
 
† Ὁ Πολυανής καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ