Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΑΝΗΣ  και  ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ
 
Ἀρ. Πρωτ.: 140                                                                                                        Κιλκίς, 8-03-2021
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Ἀναλαβόντες τήν τοποτηρητεία τῆς χηρευσάσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἄρθρ. 23 τοῦ ν. 590/1977 (ΦΕΚ Α´ 146)) καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐξουσιοδοτημένου ὑπό τῆς Δ.Ι.Σ., σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι μέ τήν ἀπό 04.03.2021 ἀπόφασή μας στό ἑξῆς καί μέχρι πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς & Κιλκισίου, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ:
α) θά ἐκπροσωποῦμαι, ἐν κωλύματι δικῆς μου ἀπουσίας, ἀπό τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρωτοπρεσβ. Γεώργιο Παντελίδη·
β) ἐπί δέ τῶν λοιπῶν ζητημάτων διεκπεραιώσεως θά ἐπιλαμβάνονται ὁ ἤδη ἀσκῶν καθήκοντα Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου ἤ (ἐν κωλύματι ἐκείνου) ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κιλκίς πρωτοπρεσβ. Κωνσταντίνος Κουτρής, μέ δικαίωμα ὑπογραφῆς ἤ ἐπικύρωσης ἐγγράφων ἐπί θεμάτων τρεχούσης φύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἀδειῶν γάμου, πιστοποιητικῶν ἀγαμίας, ἀντιγράφων διαζευκτηρίων, μισθοδοτικῶν καταστάσεων, πιστοποιητικῶν παντός εἴδους καί λοιπῶν ὑπηρεσιακῶν ἐγγράφων τῆς Μητροπόλεως).
 
Ὁ Τοποτηρητής Μητροπολίτης
Πολυανῆς καί Κιλκισίου
 
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος